குரும்பசிட்டி ஆலயங்கள் ........
குரும்பசிட்டி கிராமத்தின் புகழ்காத்த கிராமப்பெரியார்கள் ...

குரும்பசிட்டி ஸ்ரீ சித்தி விநாயகர் தேவஸ்த்தான புநர்த்தாரண அஸ்ட்டபந்தன பஞ்சகுண்ட பட்ஷ மஹா கும்பாபிஷேக விஞ்ஞாபனம் 14.07.2016 வியாழக்கிழமை